Home » เงื่อนไขการใช้งาน

เงื่อนไขการใช้งาน

เงื่อนไขการใช้งาน


เมื่อท่านสมัครเข้า เป็นสมาชิก รับเหมา ก่อสร้าง รับสร้างบ้าน ผู้สมัครตกลงและยินยอมเข้าผูกพันตนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก รับเหมา ก่อสร้าง รับสร้างบ้าน  (“เงื่อนไขการเป็นสมาชิก”) ทั้งนี้ ผู้สมัครมีหน้าที่ทําความเข้าใจอย่างละเอียดก่อนสมัครสมาชิกหรือให้ข้อมูลอื่นใดแก่บริษัทฯ รวมถึงคอยตรวจสอบเงื่อนไขการให้บริการนี้อย่างสม่ำเสมอ

รับเหมา ก่อสร้าง รับสร้างบ้าน เงื่อนไขการสมัคร

1. ผู้สมัครตกลงสมัครเข้าเป็นสมาชิก รับเหมา ก่อสร้าง รับสร้างบ้าน และตกลงให้บริษัทฯ ดำเนินการออกหมายเลขสมาชิกให้แก่ผู้สมัครเพื่อใช้ในการติดต่อและเชื่อมโยงระหว่างผู้สมัครกับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการยกเลิกหรือสิ้นสุดของการเป็นสมาชิกของผู้สมัคร โดยที่ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

2. ผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา

3. ผู้สมัครตกลงและรับทราบว่าบริษัทฯ อาจดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครตามที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ โดยประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะบังคับใช้กับการให้บริการทั้งหมดของบริษัทฯ และถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการเป็นสมาชิกฉบับนี้  เราขอแนะนำให้ผู้สมัครทุกท่านอ่านและทําความเข้าใจประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ อย่างละเอียดก่อนการสมัครสมาชิกและ/หรือให้ข้อมูลใด ๆ แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่ยอมรับหรือปฏิเสธการที่จะเข้าผูกพันตามข้อกำหนดและประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ขอให้ผู้สมัครยุติการให้ข้อมูลและ/หรือสมัครเข้าเป็นสมาชิกนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy Policy)

4. ข้อมูลใด ๆ ที่ผู้สมัครได้มอบให้แก่บริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ กำหนดนั้น ผู้สมัครรับรองว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ กรณีที่ข้อมูลดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป ผู้สมัครจะต้องดำเนินการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยเร็ว

5. ผู้สมัครตกลง ยอมรับ และเข้าใจว่าสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ทางบริษัทฯ  แต่ละรายอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระดับสมาชิก ประวัติการเข้าใช้หรือรับบริการจากบริษัทฯ ของสมาชิกแต่ละราย และ/หรือนโยบายหรือกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทฯ

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่กรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์และดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. กรณีมีข้อพิพาท ปัญหาขัดแย้งใดๆ ผู้สมัครตกลง ยอมรับและเข้าใจว่าบริษัทฯ มีอำนาจในการตรวจสอบ ระงับข้อพิพาทหรือปัญหาขัดแย้ง อีกทั้งให้ถือเอาคำวินิจฉัย คำชี้ขาดของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

9. ผู้สมัครยอมรับและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกรับเหมา ก่อสร้าง รับสร้างบ้าน ที่บริษัทฯ กำหนดขณะยื่นสมัครและรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่อาจมีขึ้นในภายหน้า โดยบริษัทฯ ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรรมสิทธิ์ในข้อมูล

การเข้าถึงและการเข้าใช้งาน รับเหมา ก่อสร้าง รับสร้างบ้าน ของท่านถือว่าท่านตกลงที่จะผูกพันตนเองกับกฎหมายและ/หรือกฎระเบียบใด ๆ ของประเทศไทย รวมถึงข้อกำหนด และนโยบายการให้บริการของ รับเหมา ก่อสร้าง รับสร้างบ้าน ทุกประการ

ท่านตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในข้อมูลและเนื้อหาที่ปรากฎทุกช่องทางของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในรูปแบบใดก็ตาม และท่านรับทราบว่า ข้อมูลดังกล่าวอาจมีความไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือตรงตามสถานการณ์หรือข้อเท็จจริงในปัจจุบัน รวมถึง บริษัทฯ เป็นผู้มีสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลแต่เพียงผู้เดียว โดยมิจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่าน และมิจำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า และในกรณีใด ๆ ที่ท่านใช้ข้อมูล ที่การใช้งานดังกล่าวก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายใด ๆ ต่อท่าน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายทีเกิดขึ้นนั้นในทุกกรณี

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าใด ๆ ที่ปรากฏอยู่ทุกช่องทางของบริษัทฯ นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว รวมถึงบริษัทฯ เป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในเครื่องหมายการค้าต่าง ๆ แต่เพียงผู้เดียว

การสะสมคะแนน และระดับสมาชิก

13. ผู้สมัครจะเริ่มได้รับคะแนนสะสม จากยอดใช้จ่าย ภายหลังจากได้รับการยืนยันหมายเลขสมาชิกจากบริษัทฯ แล้วเท่านั้น ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

14. สมาชิกจะได้รับ POINTS หลังการใช้บริการ ในแต่ละครั้งตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยคำนวณจากยอดใช้บริการสุทธิ โดยยอดใช้บริการที่เหลือเศษจากการคำนวณ จะไม่นำมาคำนวณเพื่อรับ POINTS กับยอดใช้บริการในใบเสร็จถัดไป

15. สมาชิกจะได้รับ POINTS จากการใช้บริการหน้าร้าน เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ

17. ระดับสมาชิกจะมีการปรับเปลี่ยนทุกไตรมาส

18. กรณีการคำนวณคะแนนสะสมไม่ถูกต้องเนื่องจากความผิดพลาดของระบบ ให้สมาชิกติดต่อภายใน 15 วัน พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการสะสมคะแนน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ การแก้ไขคะแนนสะสมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ บริษัทฯ

19. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขคะแนนสะสม หากตรวจสอบแล้วพบว่าคะแนนสะสมดังกล่าวไม่ตรงกับยอดใช้จ่ายและการรับพัสดุ ที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

20. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์

21. สมาชิกสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ได้

22. สิทธิประโยชน์ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้

23. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการยกเลิกการเป็นสมาชิก

24. สมาชิกสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ ดังนี้
1) ส่งคำร้องผ่าน ติดต่อเรา

25. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิก กรณีที่พบการทุจริตในการใช้สิทธิประโยชน์

26. การเป็นสถานะสมาชิกจะไม่มีวันหมดอายุ จนกว่าสมาชิกจะยื่นคำร้องขอยกเลิก หรือถูกยกเลิกจาก บริษัทฯ ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

27. ทั้งนี้ การยกเลิกการเป็นสมาชิก ดังกล่าวมีผลให้คะแนนสะสมที่สมาชิกมีอยู่ทั้งหมดถูกยกเลิกทันที และถือว่า บริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพัน หนี้ หรือหน้าที่ในการจ่ายเงินชดเชยใดๆ จากคะแนนสะสมที่มีอยู่ให้แก่สมาชิก และสมาชิกไม่สามารถอ้างสิทธิ์ใดๆ จาก บริษัทฯ ได้

28. ผู้สมัครยอมรับและเข้าใจว่าบริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธคำขอสมัครสมาชิกของผู้สมัคร หรือสามารถยกเลิกสถานะการเป็นสมาชิกได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ภาษา

29. เงื่อนไขการสมัครสมาชิกฉบับนี้ ไม่ว่าจะได้จัดทำเป็นภาษาใดก็ตาม มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกของผู้สมัครเท่านั้น ในกรณีที่มีข้อความขัดแย้งกันระหว่างฉบับภาษาไทยและภาษาอื่นใด ให้ตีความตามข้อความที่เป็นภาษาไทย

กฎหมายที่ใช้บังคับ

30. เงื่อนไขการสมัครสมาชิกฉบับนี้ ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย โดยไม่ต้องคำนึงถึงบทบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย

การแยกส่วนกัน

31. หากข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ของเงื่อนไขการสมัครสมาชิกนี้เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ให้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่เป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์นั้นแยกต่างหากจากข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่สมบูรณ์   โดยให้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่สมบูรณ์ยังคงมีผลสมบูรณ์ใช้บังคับต่อไป